Personas datu apstrādes paziņojums klientiem, apmeklētājiem

Personas datu apstrādes pārzinis

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “FLEBOMEDIKA” (turpmāk - Klīnika), reģistrācijas numurs: 40003570396, juridiskā adrese: Jaunā Mežparka iela 4, LV-1014.

1.2. Ar mums var sazināties pa tālruni: 67374747 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info [at] drmaurinaklinika [dot] lv.

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

2.1. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 1.2.punktā norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: dati [at] drmaurinaklinika [dot] lv.

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

3.1. Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam personas datu apstrādi sekojošam personu lokam: mūsu klientiem, klientu pārstāvjiem/kontaktpersonām, mūsu organizēto publisko pasākumu dalībniekiem, mārketinga aktivitāšu ietvaros organizēto konkursu dalībniekiem, tīmekļvietnes, pakalpojumu sniegšanas vietas apmeklētājiem, kā arī trauksmes cēlēju paziņojumu iesniedzējiem un citām personām, kuru dati var nonākt mūsu  rīcībā, saistībā ar šajā dokumentā norādītajiem personu datu apstrādes mērķiem.

3.2. Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļvietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat iepazinušies ar šo paziņojumu. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu. 

3.3. Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos, lojalitātes programmas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

3.4. Papildus šiem noteikumiem Jūs varat arī iepazīties ar papildus personas datu apstrādes paziņojumu, proti, sīkdatņu politiku, kas pieejama Klīnikas tīmekļvietnēs www.drmaurinaklinika.lv un www.ameda.lv (turpmāk – mājaslapa) sadaļā Sīkdatņu lietošana.

3.5. Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

3.6. Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Mēs nodrošinām godīgu un likumīgu personas datu apstrādi, apstrādājot Jūsu personas datus tikai konkrētiem, iepriekš noteiktiem nolūkiem, un pastāvot atbilstošam tiesiskajam pamatam. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:

4.1. Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai

4.1.1. Pieraksta veikšanai pie ārsta un saziņas nodrošināšanai

[1] Veicot Jūsu pierakstīšanu pie kāda no mūsu speciālistiem vai ārstiem, gan telefona sarunas laikā, gan klātienē, mums ir nepieciešams Jūs identificēt, lai atrastu Jūsu medicīnisko karti, ja tāda pie mums ir izveidota. Veidojot pierakstu ir svarīgi noskaidrot par kādu veselības problēmu Jūs sūdzaties vai ar kādu nolūku vēršaties pie mums, lai nodrošinātu pareizo speciālistu izvēli. Lai apstiprinātu mājaslapā iesniegto vizītes pieteikumu, mēs sazināsimies ar Jums, lai precizētu informāciju gan par izvēlēto speciālistu vai ārstu, gan par Jūsu veselības problēmu vai nolūku vizītei. Jūsu kontaktinformācija mums ir nepieciešama, lai atgādinātu par vizīti un informētu par jebkādām izmaiņām pierakstā.

[2] Šī nolūka ietvaros mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus – vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, e-pasts, veselības problēma, par ko sūdzaties vai nolūks vīzītes nepieciešamībai. 

[3] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai: 

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas “a” punkts) – piemēram, attiecībā uz mājaslapā aizpildīto pieteikuma anketu;

 • ārstēšanas vai veselības aprūpes pakalpojumu pārvaldības nodrošināšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta “h” apakšpunkts);

 • pārziņa un trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas “f” punkts), piemēram, attiecībā uz atgādinājuma zvana vai īsziņas nosūtīšanu, lai nodrošinātu ārsta efektīvu laika pārvaldību un iespēju nepieciešamības gadījumā nodrošināt vizītes laiku citam pacientam.

4.1.2. Personas identifikācijai

[1] Sniedzot Jums ārstniecības pakalpojumu, mums ir nepieciešams Jūs identificēt, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Lai aizpildītu medicīnisko dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, mums ir jāapstrādā šādi personas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads vai vecums, dzimums.

[2] Gadījumos, kad pacientu pārstāv pacienta likumiskie pārstāvji vai pilnvarotie pārstāvji mums ir pienākums pārbaudīt pārstāvju identitāti (vārds, uzvārds, personas kods) un pārstāvības pamatu.

[3] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai:

 • uz Klīniku attiecināma juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmā punkta “c” apakšpunkts, Pacientu tiesību likuma 15. panta ceturtā daļa, MK 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”).

4.1.3. Ārstniecības pakalpojumu sniegšanai

[1] Lai nodrošinātu kvalitatīvu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu mums ir nepieciešams apstrādāt Jūsu veselības datus (piemēram, veselības stāvoklis, tai skaitā slimības diagnoze; invaliditāte; asins grupa un rēzus piederība; alerģijas; zāļu blaknes, zāļu nepanesamība; regulāri lietojamie medikamenti; pārciestās slimības un traumas; izmeklēšanas rezultāti; ķirurģiskās operācijas; anestēzijas metodes; pēcoperācijas sarežģījumi; ārstniecības gaita un rezultāti, bet uzskaitījums nav izsmeļošs, apstrādātie veselības dati var būt dažādi atkarībā no problēmas, ar ko esat vērsies Klīnikā un no izvēlētās ārstniecības metodes).

[2] Lai sekotu līdzi ārstniecības gaitai, ārsts var lūgt foto vai video fiksācijas veikšanu problēmzonas ķermeņa daļai. Šīs apstrādes ietvaros mēs apstrādāsim Jūsu attiecīgās ķermeņa daļas attēlu. Ja nevēlaties, lai ārsts ar foto/video fiksāciju palīdzību sekotu līdzi Jūsu ārstniecības procesam, Jums ir tiesības atteikties. 

[3] Lai izpildītu pienākumu dokumentēt ārstniecības procesu, mēs ārstniecības pakalpojuma sniegšanas gaitā veicam veselības datu ierakstus Jūsu medicīniskajā dokumentācijā. Lai izpildītu tiesību aktu prasības un aizpildītu medicīnisko dokumentāciju, piemēram, ambulatorā pacienta medicīnisko karti, stacionāra pacienta medicīnisko karti, mums nepieciešama informācija par Jūsu darbavietu vai mācību iestādi.

[4] Lai varētu Jūs informēt par izmaiņām plānotajās manipulācijās, lai noskaidrotu Jūsu veselības stāvokli ambulatorās ārstēšanas gaitā, lai izdotu izziņas un nosūtījumus mums ir nepieciešama Jūsu kontaktinformācija (adrese un telefona numurs vai e-pasts). Noteiktos gadījumos (ja sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pats nespējat pieņemt lēmumu par ārstniecību) mums varētu būt nepieciešama Jūsu pilnvaroto vai likumisko pārstāvju, laulātā vai tuvāko radinieku kontaktinformācija (vārds, uzvārds, telefona numurs), lai sazinātos ar Jūsu ārstniecību saistītos jautājumos.

[5] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai: 

 • ārstēšanas nolūkā veikta datu apstrāde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta “h” apakšpunkts);

 • pacienta vitāli svarīgu interešu aizsardzība, ja pacients fiziski vai tiesiski nav spējīgs dot savu piekrišanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta “c” apakšpunkts);

 • uz Klīniku attiecināma juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta “c” apakšpunkts, MK 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”);

 • pārziņa leģitīmas intereses (Vispārīgas datu aizsardzības regulas 1. panta “f” apakšpunkts) attiecībā uz foto/video veikšanu, lai sekotu līdzi pacienta ārstniecības procesam.

4.1.4. Recepšu medikamentu izrakstīšanai

[1] Lai izrakstītu Jums nepieciešamos recepšu medikamentus, mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus – vārds (vārdi), uzvārds; personas kods, dzimšanas datums, ja personas kods to nesatur, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, dzimums. Tāpat receptē tiek ietverti šādi dati, kas var tiešā veidā norādīt uz Jūsu veselības stāvokli – diagnoze, izrakstītās zāles, lietošanas norādījumi.

[2] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai:

 • veselības pārvaldības nolūkā veikta datu apstrāde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta “h” apakšpunkts, MK 2005. gada 8. marta noteikumi Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”, MK 2014. gada 11. marta noteikumi Nr. 134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”).

4.1.5. Darbnespējas lapu aizpildīšanai

[1] Lai aizpildītu un iesniegtu darbnespējas lapas mums ir nepieciešams apstrādāt šādus datus – darbnespējas lapas saņēmēja personas kods, vārds (vārdi), uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, ja personas kods to nesatur, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, attiecīgā gadījumā – bērna vai aizbilstamā personas kods, vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums, pārejošas darbnespējas cēlonis, attiecīgā gadījumā – atzīmes par ārsta vai ārsta palīga noteiktā režīma pārkāpšanu, darbnespējas periodi, atzīmes par nosūtīšanu pie cita ārsta, datums, ar kuru darbnespējas lapas saņēmējam jāstājas darbā, datums, ar kuru darbnespējas lapas saņēmējam darbnespēja turpināsies.

[2] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai: 

 • veselības pārvaldības nolūkā veikta datu apstrāde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta “h” apakšpunkts un MK 2001. gada 3. aprīļa noteikumi Nr.152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”, MK 2014. gada 11. marta noteikumi Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”).

4.1.6. Mācību semināru, meistarklašu, konferenču norises nodrošināšanai

[1] Lai reģistrētu Jūsu dalību mūsu organizētajos publiskajos pasākumos, nosūtītu informāciju par pasākuma norisi, kā arī izglītojošus materiālus, mums ir nepieciešams apstrādāt šādus datus: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts. Ja seminārs iekļauj kvalifikācijas uzturēšanas punktu piešķiršanu, tad papildus norādītajiem datiem nepieciešams apstrādāt arī personas kodu, amata datus. 

[2] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai:

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas “a” punkts);

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas „b” punkts)

4.1.7. Sniegtā pakalpojuma apmaksas administrēšanai

[1] Lai administrētu samaksas saņemšanu par sniegto pakalpojumu, mums ir nepieciešams apstrādāt dažādus datus, kuru apjoms var atšķirties atkarībā no sniegtā pakalpojuma. Parasti šie dati ietver vārdu, uzvārdu, personas kodu, bankas konta numuru, kā arī diagnozi vai sniegto pakalpojumu raksturojumu.

[2] Lai saņemtu lēmumu no apdrošināšanas sabiedrības par ārstniecības izdevumu segšanu, mums ir nepieciešams apstrādāt informāciju par Jūsu veselības apdrošināšanas polisi un nosūtīt Jūsu personas datus, tai skaitā veselības datus – informāciju par diagnozi, ārstēšanas procesu un izmaksām, apdrošināšanas sabiedrībai.

[3] Lai nosūtītu e-kvīti Valsts ieņēmumu dienestam, kā attaisnojuma dokumentu gada ienākumu deklarācijas izveidošanai, mums ir nepieciešams apstrādāt kvītī iekļauto informāciju un nodot to trešajai personai Valsts ieņēmumu dienestam.

[4] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai:

 • pakalpojuma līguma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta “b” apakšpunkts);

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas “a” punkts), piemēram, attiecībā uz apdrošināšanas ārstniecības izdevumu segšanas pārbaudi, e-kvīts nosūtīšanu Valsts ieņēmumu dienestam.

4.2. Dalības lojalitātes programmā un mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai

4.2.1. Dalības nodrošināšanai lojalitātes programmā

[1] Šī nolūka ietvaros mēs nodrošinām Jūsu dalību mūsu lojalitātes programmā, kas sniedz īpašus un personalizētus piedāvājumus un atlaides katru mēnesi. Digitālā privilēģiju karte tiek reģistrēta un izsniegta konkrētai personai, nosūtot to uz klienta e-pasta adresi. Šī nolūka ietvaros veicam profilēšanu (piemēram, apkopojam informāciju par iepriekšējiem pierakstiem, dzimumu, vecumu), lai noteiktu atbilstošus piedāvājumus konkrētam un identificējamam lojalitātes programmas dalībniekam. Lai nodrošinātu, ka personalizēto piedāvājumu izmanto privilēģijas kartes īpašnieks, mums ir nepieciešams apstrādāt šādus datus: klienta vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, e-pasta adrese, dzimums.

[2] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai:

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas “a” punkts) – attiecībā uz pieteikšanos lojalitātes programmai;

 • pārziņa leģitīmas intereses (Vispārīgas datu aizsardzības regulas 1. panta “f” apakšpunkts) – piemēram, attiecībā uz dzimuma norādīšanas nepieciešamību, lai varētu veikt klientu segmentāciju pēc dzimuma, tādā veidā nosakot atbilstošus piedāvājumus tā nosūtīšanai dalībniekam.

4.2.2. Mārketinga aktivitāšu, uzņēmuma atpazīstamības un zinātnisku nolūku nodrošināšanai:

[1] Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētajās loterijās, publicēt, pārpublicēt pacientu sniegtās atsauksmes, publicēt materiālus no mūsu organizētajiem publiskajiem pasākumiem. Mēs varam izmantot pacientu ķermeņa daļas foto/video fiksācijas, kas veiktas ambulatorās pieņemšanas/manipulācijas veikšanas vai operācijas laikā, publicitātes un zinātniskiem nolūkiem.

[2] Šiem nolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: Klienta, klienta kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, izskats, uzvedība, ķermeņa daļas attēls.

[3] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai:

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas “a” punkts) - attiecībā uz komerciālo paziņojumu nosūtīšanu, dalību loterijās, uzvarētāju bildes publicēšanu, pacienta ķermeņa daļas foto/ video fiksācijas izmantošanu, sniegtās atsauksmes izmantošanu, klienta ieraksta sociālajos tīklos pārpublicēšanu;

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas “b” punkts) - attiecībā uz foto vai video materiālu publicēšanu sadarbības ar datu subjektu ietvaros; 

 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgas datu aizsardzības regulas 1. panta “f” apakšpunkts) - piemēram, fotogrāfiju no publiskiem pasākumiem publicēšana;

4.3. Normatīvos aktos noteikto saistību izpildei

[1] Šī nolūka ietvaros mēs ievāksim un apstrādāsim personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, tai skaitā Grāmatvedības likumā, Arhīvu likumā, Trauksmes celšanas likumā, Pacientu tiesību likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

[2] Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: klienta, klienta pārstāvja/kontaktpersonas, vārds, uzvārds, personas kods, adrese (pasta adrese), norēķinu konta numurs, telefona numurs un e-pasta adrese.

[3] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai:

 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas „c” punkts);

 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas „f” punkts).

4.4. Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršanai un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai:

4.4.1. Prettiesisku darbību atklāšanai

[1] Klīnika veic videonovērošanu ēkas iekštelpās un tās teritorijā, kuras mērķis ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana saistībā ar apmeklētāju un Pārziņa drošību un īpašuma aizsardzību. Veicot videonovērošanu, notiek šāda Jūsu personas datu apstrāde – izskats (attēls), uzvedība, personas atrašanās vieta un laiks. Videonovērošanas gaitā iegūtie dati netiek izmantoti nekā citādi, kā vien prettiesisku darbību atklāšanai.

[2] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai:

 • pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta “f” apakšpunkts).

4.4.2. Stāvvietā esošo transportlīdzekļu plūsmas kontrolei

[1] Klīnika veic pie ēkas esošās stāvvietas videonovērošanu, izmantojot video reģistratoru, kas fiksē transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes pie iebraukšanas un izbraukšanas. Šī apstrāde tiek veikta ar mērķi kontrolēt stāvvietā esošo transportlīdzekļu plūsmu, kā arī stāvvietas noteikumu ievērošanu. 

[2] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai:

 • pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta “f” apakšpunkts).

4.4.3. Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

[1] Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

[2] Šīs datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati nolūku sasniegšanai:

 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

Kādā veidā mēs saņemam personas datus un kādēļ Jums ir jāsniedz savi personas dati?

5.1. Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šiem veidiem:

5.1.1. iegūstot datus no Jums paša (pacienta sniegtā informācija, personas apliecinošs dokuments);

5.1.2. no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;

5.1.3. no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;

5.1.4. tīmekļa vietnēs www.drmaurinaklinika.lv un www.ameda.lv , izmantojot sīkdatnes (cookies);

5.1.5. no Smart Medical sistēmas;

5.1.6. attiecīgos gadījumos no videonovērošanas ierakstiem, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes videoreģistratora;

5.2. Informācijas sniegšana un saņemšana ir nepieciešama, lai mēs spētu Jums nodrošināt atbilstošu, kvalitatīvu un drošu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu un lai izpildītu uz Klīniku attiecināmus tiesību aktos noteiktus juridiskus pienākumus. Noteiktos gadījumos informācijas nesaņemšana var apgrūtināt vai padarīt neiespējamu pakalpojumu sniegšanu.

Iespējamie personas datu saņēmēji

6.1. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un rūpējamies par to, lai Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav tiesiska pamata Jūsu personas datu apstrādei.

6.2. Personas datus, pēc nepieciešamības, varētu saņemt: 

6.2.1. pacients par sevi; 

6.2.2. pacienta likumiskie vai pilnvarotie pārstāvji; 

6.2.3. ārstēšanas procesā iesaistītie ārsti, speciālisti, Klīnika un tās pilnvarotie darbinieki;

6.2.4. laboratorijas nepieciešamo izmeklējumu veikšanai;

6.2.5. apdrošināšanas sabiedrība, ko norādījis pats pacients;

6.2.6. apstrādātāja pilnvarotie darbinieki;

6.2.7. Valsts ieņēmumu dienests;

6.2.8. tiesībsargājošās iestādes;

6.2.9. Veselības inspekcija — veselības nozares uzraudzības funkciju izpildes nodrošināšanai;

6.2.10. Nacionālais veselības dienests saistībā ar darbnespējas izziņas un zāļu receptes izrakstīšanu; 

6.2.11. Datu valsts inspekcija — nolūkā pārbaudīt personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām

6.3. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Jūsu personas dati netiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm.

Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

7.1. Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Kā tiek noteikts laika posms Jūsu personas datu glabāšanai?

8.1. Personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim, ievērojot attiecīgajos tiesību aktos noteiktos termiņus (piemēram, medicīniskos ierakstus, kas iekļauti Stacionāra pacienta medicīniskajā kartē vai ambulatorā pacienta medicīniskajā kartē glabā 75 gadus pēc pēdējā ieraksta). 

8.2. Datus, kas nepieciešami, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim atbilstoši vispārējo saistību tiesību noilguma termiņam – 10 gadus. 

8.3. Videonovērošanas ierakstus mēs glabāsim 20 dienas, savukārt attiecībā uz transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju fiksēšanu – 3 dienas, ja ievērota stāvvietas izmantošanas kārtība vai 60 dienas, ja nav ievērota stāvvietas izmantošanas kārtība, nav veikta apmaksa, ja vien datus iepriekš nav pieprasījušas kompetentas valsts vai tiesībsargājošās iestādes, vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi, vai nav saņemts datu subjekta pieprasījums par datu apstrādes ierobežošanu. Šādos gadījumos attiecīgos datus nedzēš un uzglabā tik ilgi, cik tie nepieciešami apstrādes mērķa sasniegšanai, vai lai ievērotu kompetentas valsts vai tiesībsargājošās iestādes norādījumus.

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

9.1. Personas datu atjaunošana. Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

9.2. Tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

9.3. Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai dzēsīsim Jūsu personas datus.

9.4. Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no šiem veidiem:

9.4.1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu juridiskajā adresē: Jaunā Mežaparka iela 4, Rīga, LV-1014, katru darba dienu no plkst. 9.00-18.00;

9.4.2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz mūsu juridisko adresi: Jaunā Mežaparka iela 4, Rīga, LV-1014;

9.4.3. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: dati [at] drmaurinaklinika [dot] lv

9.5. Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

9.6. Piekrišanas atsaukšana

9.6.1. Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

9.6.2. Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai loterijā).

Kur vērsties Jūsu tiesību aizsardzības nodrošināšanai?

10.1. Ja Jums rodas jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums, lai risinātu situāciju. 

10.2. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas tīmekļvietnē. 

 

Izstrādāja: SIA “Protectum” datu aizsardzības speciāliste S.Zīrāka