Paziņojums par klienta personas datu izmantošanu klīnikās vai izbraukumos

Šis paziņojums apraksta, kādus datus SIA “Flebomedika” (turpmāk – Flebomedika) par Jums ievāc; kā mēs šos datus izmantojam un kam izpaužam; kā mēs tos aizsargājam un kāda ir Jūsu izvēle šajā ziņā, kad sniedzat savus datus, lai saņemtu mūsu pakalpojumus. Lūdzam iepazīties ar turpmāk sniegto informāciju un apliecināt tās saņemšanu.

PERSONAS DATI UN TO IEGŪŠANA

Mēs varam vākt Jūsu personas datus:

 • Jūsu reģistrācijas laikā Flebomedika klīnikā;
 • kad Jūs piesakāties vizītēs pie Flebomedika speciālistiem vai uz noteiktām procedūrām;
 • pildot uzdevumus, kas nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, veicot medicīniskās pārbaudes vai analīzes, veicot procedūru, veicot pēcoperācijas kontroli);
 • sadarbojoties ar Jūsu veselības apdrošinātāju;
 • iegūstot datus no veselības informācijas sistēmas, kuras pārzinis ir Nacionālais veselības dienests (turpmāk - NVD).

Saņemot no Jums pilnvarojumu Jūsu personas datu izpaušanai Jūsu nozīmētai trešajai personai, mēs vācam datus par šo trešo personu, ciktāl nepieciešams, lai izpaustu Jūsu atļauto informāciju.

Atkarībā no nepieciešamības un datu apstrādes nolūka mēs par Jums varam vākt šādus datus:

 • vārds un uzvārds,
 • personas kods,
 • kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese),
 • Privilēģijas kartes numurs,
 • vecums,
 • dzimums,
 • analīžu un izmeklējumu rezultāti,
 • slimības vēsture,
 • informācija par iepriekš veiktajām procedūrām pie Flebomedika speciālistiem, tostarp Jūsu rakstveida piekrišanas šo procedūru veikšanai,
 • citi veselības dati, kas nepieciešami procedūras veikšanai, profilaksei vai kas saskaņā ar likumu jāietver medicīnas ierakstos (piemēram, slēdziens/ diagnoze, veiktā vai plānotā ārstēšana/ operācija, pēcoperācijas kontroles rezultāti, nozīmētā ārstēšana),
 • informācija par izrakstītajām receptēm,
 • informācija par darba spējas stāvokli un izrakstītajām darba nespējas lapām,
 • informācija par veselības apdrošināšanu,
 • informācija par veiktajiem norēķiniem.

KĀ MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS

Mēs izmantojam personas datus, lai:

 • Jūs identificētu;
 • izpildītu Jūsu pieprasījumus (piemēram, pierakstot Jūs uz procedūru vai informējot par Jūsu veiktajiem pierakstiem uz procedūru, sniegtu informāciju Jūsu veselības apdrošinātājam); 
 • sniegtu mūsu pakalpojumus (piemēram, veiktu izmeklējumus un analīzes, veiktu procedūras vai pēcoperācijas kontroles);
 • pildītu mums likumos noteiktos pienākumus (piemēram, papildinot un glabājot Jūsu slimības vēstures datus un pacienta ambulatorajā kartē ietveramos datus);
 • sniegtu informāciju trešajām personām, kad Jūs mums to lūdzat vai mums ir Jūsu piekrišana (piemēram, izsniedzot analīžu rezultātus Jūsu pilnvarotai personai vai uz Jūsu norādīto e-pasta adresi).

KAM MĒS IZPAUŽAM PERSONAS DATUS

Atkarībā no nepieciešamības mēs izpaužam Jūsu personas datus šādām trešajām personām, lai sniegtu Jums pakalpojumu, lai izpildītu likumu prasības vai lai izpildītu Jūsu lūgumu:

 • personām, kas Flebomedika vārdā sniedz Jums pakalpojumu;
 • laboratorijām saistībā ar analīžu veikšanu;
 • apdrošināšanas sabiedrībai saistībā ar Jums sniegtā pakalpojuma izmaksu segšanu;
 • Nacionālajam veselības dienestam saistībā ar darbnespējas izziņas un zāļu receptes izrakstīšanu;
 • Jūsu pilnvarotai personai;
 • Veselības inspekcijai;
 • policijai.

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus arī citām trešajām personām, lai pildītu piemērojamo likumu prasības un mums noteiktos informācijas sniegšanas, uzraudzības un ziņošanas pienākumus, kā arī lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem un sadarbotos ar tiesībsargājošām iestādēm citos likumā noteiktos nolūkos.

INDIVIDUĀLĀS TIESĪBAS

Sazinoties ar Flebomedika (skat. sadaļu Sazinieties ar mums), Jūs varat īstenot savas tiesības:

 • pieprasīt piekļūt Jūsu personas datiem;
 • pieprasīt labot Jūsu personas datus;
 • atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, kad datu apstrāde ir tieši balstīta uz šādu piekrišanu.

Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Šādos gadījumos Jūs varat īstenot savas tiesības un pieprasīt dzēst Jūsu personas datus.

Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem ES un Latvijas Republikas tiesību aktiem veselības aprūpes un citās jomās.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, Flebomedika saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu normatīvo aktu prasības vai valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar Flebomedika.

GLABĀŠANAS ILGUMS

Flebomedika izmanto vāktos personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams tiem nolūkiem, kuriem dati tika iegūti, vai, lai nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses realizāciju, vai izpildītu likumā noteikto pienākumu. 

Flebomedika nosaka iegūto personas datu glabāšanas ilgumu, izvērtējot šādus kritērijus: (i) vai mums ir attiecības ar Jums un vai mēs sniedzam Jums pakalpojumus; (ii) vai Jūsu personas datu glabāšanas pienākumu nosaka normatīvie akti; (iii) vai Jūsu personas datu glabāšana ir nepieciešama, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi (piemēram, ievērojot iespējamos prasību noilguma termiņus vai iespējamās uzraudzības iestāžu pārbaudes darbības).

TREŠO PUŠU PAKALPOJUMI

Flebomedika atbild par Jūsu datu vākšanas, izmantošanas, izpaušanas vai drošības vai citām darbībām tikai tajos gadījumos, kad mēs esam Jūsu datu pārzinis. Tajos gadījumos, kad dati tiek izmantoti, lai saņemtu trešo pušu pakalpojumus, informāciju par šādām darbībām sniedz attiecīgais datu pārzinis.

SAZINIETIES AR MUMS

Jūs varat jebkurā laikā sazināties ar Flebomedika un īstenot savas tiesības:

SIA “Flebomedika”

Jaunā Mežaparka iela 4, Rīgā, LV-1014

tālr. +371 67 374 747, e-pasts: info [at] flebomedika [dot] lv.

SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Latvijā šī iestāde ir Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālr.: 67 22 31 31, e-pasts: info [at] dvi [dot] gov [dot] lv.

TIEŠSAISTES PAKALPOJUMI

Flebomedika datu vākšanas praksi tiešsaistē nosaka Privātuma politika, kas ietver sīku informāciju par to, kādus datus Flebomedika vāc, kā tos izmanto un kas tiem piekļūst. Ar Privātuma politiku varat iepazīties šeit.